هیچوقت نمی‌توان رفتار آدم‌ها را حدس زد؛ باید صبر کرد و منتظر ماند. زمان بر ما حکم می‌راند و اوست که در آن طرف میز با ما قمار می‌کند و همه‌ی برگ‌ها را در دست دارد؛ ما نیز باید برگ‌های برنده‌ی زندگی خود را حدس بزنیم.