در درونم تلألوی آن شوریدگی دیرین را حس می‌کنم؛ اما می‌دانم که این احساس، دیگر وجودم را به آتش نخواهد کشید. همه چیز را متوقف می‌کنم و منتظر می‌مانم.