اوایل چیزی نمی‌نوشتم؛ فقط حرفم را می‌گفتم. بعد یادم می‌رفت چه گفته بودم. به‌راستی داشتن حداقل حافظه ضروری است، البته اگر قرار باشد آدم واقعا زندگی کند.