مشکلات بغرنج همیشه گریبانگیر کسانی شده‌اند که به‌هیچ‌وجه آرام‌وقرار نداشته‌اند، تا وقتی‌که به‌قطع دریابند که کارسینومایشان مربوط به پیلور است یا از دوازدهه یا همان اثنی‌عشر.