تمام متخصصین شیدایی به ما می‌آموزند که عشق جاودانه جز با رنج و دلتنگی ممکن نمی‌گردد. عشق بدون مبارزه وجود ندارد و چنین عشقی، دست‌آخر به متضاد خود یعنی مرگ می‎‌انجامد.