مادربزرگ سلام می‌رساند و می‌گوید متأسف است

فردریک بکمن