بریده‌هایی از رمان مادربزرگ سلام می‌رساند و می‌گوید متأسف است

نوشته فردریک بکمن