برنشتاین گفت: "روشش فرقی نمی‌کند. من با هیچ جنگی موافق نیستم. من نمی‌خواهم به هیچ ملتی تعلق داشته باشم."
آدولف گفت: "اما به هر حال باید یک جایی زندگی کنی!"
"بله، در سرزمینی اما نه در میان یک ملت خاص."
"چه فرقی می‌کند؟"
"هر سرزمین زمانی به ملت تبدیل می‌شود که شروع کند به تحقیر ملت‌های دیگر. اساس تشکیل هر ملتی بر نفرت است."