رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر

رمان‌های برگزیده ماه از نظر کاربران ناولر تعداد : ۵۰
۱ جنایت و مکافات
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۵ از ۵
۲ تاریکی معلق روز
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۳ 1984
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۴ وقتی نیچه گریست (رمانی درباره وسواس)
۵ کوری
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۶ کیمیاگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۷ من پیش از تو
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۸ ستاره بخت
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۷ از ۵
۹ قلعه حیوانات
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۱۰ پرنده من
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۱۱ عقاید 1 دلقک
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۱۲ چهار اثر از فلورانس اسکاول شین
۱۳ بادبادک‌باز
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۱۴ بخت طوبی
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۲ از ۵
۱۵ شازده کوچولو
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۱۶ غرور و تعصب
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۱۷ شب‌چراغ 1 (2 جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۹ از ۵
۱۸ جزء از کل
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۱۹ 100 نفر 1 (3 جلدی)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۲۰ ریگ روان
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۲۱ دل تو را حکم می‌کند
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۲ از ۵
۲۲ مترو 2035
رمان خارجی - بریتانیا
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۲۳ بازگشت ارواح سایه (خاطرات خون ‌آشام 6)
۲۴ غریبه آشنا
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳ از ۵
۲۵ برادران کارامازوف 1 (2 جلدی)
۲۶ بامداد خمار
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۳ از ۵
۲۷ هم‌نوایی شبانه ارکستر چوب‌ها
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۲۸ گتسبی بزرگ
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۲۹ ناتور دشت
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۳۰ غرور و تعصب
رمان نوجوان
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۳۱ بعد از پایان
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۱ از ۵
۳۲ ملت عشق
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۳۳ حاجی منم شریک
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۲/۲ از ۵
۳۴ ببار بارون
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۳۵ گناهکار 2 (2 جلدی)
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۳۶ 100 نفر (مجموعه 100 نفر 1)
ادبیات نوجوان
امتیاز سایت : ۳/۹ از ۵
۳۷ هری پاتر و حفره اسرارآمیز
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۳۸ 100 سال تنهایی
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۳۹ بر باد رفته 1 (2 جلدی)
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۴ از ۵
۴۰ آرزوهای برباد رفته
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۴۱ عطر سنبل عطر کاج
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
۴۲ هابیت یا آنجا و بازگشت دوباره
۴۳ خرمگس
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴ از ۵
۴۴ تس دوربرویل
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۱ از ۵
۴۵ کیمیاگر
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۳/۸ از ۵
۴۶ مادام بوواری
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۲ از ۵
۴۷ 2 برج (فرمانروای حلقه‌ها)
۴۸ آناکارنینا
رمان خارجی
امتیاز سایت : ۴/۳ از ۵
۴۹ عادت می‌کنیم
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۴ از ۵
۵۰ چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم
رمان ایرانی
امتیاز سایت : ۳/۶ از ۵
تعداد رمان‌های لیست ۵۰
تعداد رمان‌های موجود در سایت ۵۰

کاربران لیست