واقعیت عجیب این است که دوستان خوب من اغلب کسانی هستند که اول ازشان خوشم نمی‌آمده و هر چه قدر عمق نفرتم بیشتر بوده نهایتا دوستان بهتری از آب در آمده ایم.