مهربانی و صمیمیت چیزهایی هستند که شاید بقیه ی آدم‌ها هم داشته باشند اما بی ریایی و توجه به خوبی‌های آدم‌ها و ندیدن بدی‌های آنها، فقط مخصوص توست.