اگر بتوانید صد صفحه اول کتاب را تاب بیاورید دیگر هرگز قادر نخواهید بود آن را زمین بگذارید…