نویسنده :‌ فیلیس بنتلی
ناشر : هرمس
۳۹ %
۲۹ %
۱۷ %
۱۳ %
نویسنده :‌ شارلوت برونته
ناشر : افق
۳۹ %
۲۹ %
۱۷ %
۱۳ %
نویسنده :‌ شارلوت برونته
ناشر : دبیر
۳۹ %
۲۹ %
۱۷ %
۱۳ %
نویسنده :‌ شارلوت برونته
ناشر : نی
۳۹ %
۲۹ %
۱۷ %
۱۳ %
نویسنده :‌ شارلوت برونته
ناشر : پارمیس
۳۹ %
۲۹ %
۱۷ %
۱۳ %
نویسنده :‌ شارلوت برونته
ناشر : افق
۳۹ %
۲۹ %
۱۷ %
۱۳ %
نویسنده :‌ ژان اشنوز
ناشر : نیماژ
۳۹ %
۲۹ %
۱۷ %
۱۳ %
نویسنده :‌ برام استوکر
ناشر : مهتاب
۵۹ %
۱۸ %
۱۱ %
۱۰ %
نویسنده :‌ آنا زیگلر
۵۹ %
۱۸ %
۱۱ %
۱۰ %
۵۹ %
۱۹ %
۱۱ %
۱۰ %
نویسنده :‌ برام استوکر
ناشر : قدیانی
۵۹ %
۱۹ %
۱۱ %
۱۰ %
نویسنده :‌ برام استوکر
۵۹ %
۱۹ %
۱۱ %
۱۰ %
ناشر : کاروان
۵۹ %
۱۹ %
۱۱ %
۱۰ %
نویسنده :‌ امیلی برونته
ناشر : افق
۳۶ %
۳۰ %
۲۰ %
۱۲ %
نویسنده :‌ امیلی برونته
ناشر : جامی
۳۶ %
۳۰ %
۲۰ %
۱۲ %
نویسنده :‌ امیلی برونته
ناشر : نگاه
۳۶ %
۳۰ %
۲۰ %
۱۲ %
نویسنده :‌ امیلی برونته
ناشر : نی
۳۶ %
۳۰ %
۲۰ %
۱۲ %
نویسنده :‌ امیلی برونته
ناشر : زرین
۳۶ %
۳۰ %
۲۰ %
۱۲ %
نویسنده :‌ ادموندو آمیچیس
۳۶ %
۳۰ %
۲۰ %
۱۲ %
نویسنده :‌ امیلی برونته
۳۶ %
۳۰ %
۲۰ %
۱۲ %
نویسنده :‌ امیلی برونته
ناشر : پارمیس
۳۶ %
۳۰ %
۲۰ %
۱۲ %
نویسنده :‌ امیلی برونته
ناشر : یاران
۳۶ %
۳۰ %
۲۰ %
۱۲ %
نویسنده :‌ امیلی برونته
۳۶ %
۳۰ %
۲۰ %
۱۲ %
۴۳ %
۲۵ %
۱۵ %
۱۴ %
نویسنده :‌ نیکلای گوگول
ناشر : بوتیمار
۴۲ %
۲۷ %
۱۴ %
۱۴ %
نویسنده :‌ اسکار وایلد
ناشر : افق
۴۲ %
۲۷ %
۱۴ %
۱۴ %
نویسنده :‌ جین آوستن
ناشر : پر
۳۴ %
۳۲ %
۲۳ %
۹ %
نویسنده :‌ جین استین
ناشر : نی
۳۴ %
۳۲ %
۲۳ %
۹ %
نویسنده :‌ جین استین
ناشر : جامی
۳۴ %
۳۲ %
۲۳ %
۹ %