فلن اوبراین

فلن اوبراین

Flann O'Brien
Strabane

فلن اوبراين يكي از چندين نام مستعاري بود كه برايان اونولان، كارمند دولت، براي خود برگزيده بود. اوبراين مانند جهان در نخستين روز آفرينش، غريب، بكر و اعجاب‌آور است. طنز غريب و متافيكشن مدرن آثار اونولان سال‌ها از زمانه خود جلوتر بود و موجب شد دومين رمان او، سومين پليس، سه دهه زير تخته‌هاي كف آشپزخانه‌اش در انتظار انتشار بماند.