نفرت آسان‌تر بود. اگر از آن‌ها متنفر بودم ، می‌دانستم چی کار کنم. نفرت روشن و واضح است ، فلزگونه ، یک سویه ، بی تزلزل ، برعکس عشق.