در میان تاریخ خرافات این باور همیشه به وجه زنده ای وجود داشته است که گروهی به آن چنان در جه ای از اقتدار می‌رسند که می‌توانند بر مرگ پیروزی یابند.