شاید هیچ‌چیز غیر از صمیمیت نتواند با دو نگاه مقابله کند که با یک سرعت و اراده در هم ذوب می‌شوند و قصد رهایی از نفوذ یکدیگر را ندارند.