من آینده را میبینم. آینده آنجا، تو خیابان قرار گرفته است. چندان رنگ باخته‌تر از ز مان حال نیست. چه لزومی دارد تحقق بیابد؟ تحققش چه چیزی بیشتری به آن خواهد داد؟