"سیاستِ ما باید در خدمتِ مردم باشد. این هدف و مبنای ماست." بعد از گفتنِ این جمله، آقا در جایی دیگر عینِ این عبارت را به کار برد: "مسوولان نوکر ِمردم‌اند. در نظام‌های طاغوتی مردم دارای حقِ حقیقی نیستند حال آن که در نظامِ اسلام مردم صاحبِ حکوت‌اند. همه چیز متعلق به مردم است. همه‌ی حق مالِ مردم است. این سیاستِ ماست." گاهی اوقات این تغییر عبارات لازم است. امروز معنای "خادم" انگار دست‌خوشِ تغییر و تحولِ زبانی شده است. یعنی وقتی مسوولی می‌گوید: "من خادمِ مردم هستم!" ما در معنای خادم - که طبیعتا باید رابطه‌ای دال و مدلولی داشته باشد با عملِ آن مسوول - شک می‌کنیم و "من خادمِ مردم هستم" را معادل می‌گیریم با "من مسوولِ مردم هستم." این تغییر عبارت هرازگاهی برای عبارتِ دست‌مالی شده لازم است.