- شرف مرد به جود است و کرامت به سجود
هر که را این دو نباشد، عدم‌ش به ز وجود!
قیدار می‌خندد و زیر لب می‌گوید:
- تکلیف بود و نبود، دست ما نیست… کار خدا دخلی به سعدی شیرازی ندارد!