گاهی اوقات ممکن است اخذ تصمیم برای انسان دشوار باشد. با وجود این، عجیب است که تصمیمات ممکن است به اشتباه منجر شود. اوید در این باره میگوید: "میبینم و تصدیق میکنم که برایم سودمند است، ولی حس میکنم که به من آسیب میرساند."