در واقع زندان خالی از لطف هم نیست، زندانی‌ها جامعه ی بی طبقه دارند یعنی همان چیزی که ما دوست داریم در زندگی داشته باشیم.