وقتش رسیده کاری کنم که در زندگی ام نکرده ام و ان این که هیچ کار نکنم.