خدایا چه تلخ است عمری که بی عشق سر شود.
از عشق جز یادهای پوسیده چه بر جای مانده است.