هر چه دیدم چهره ات را بیشتر
گشتم از شوقت همی لبریزتر
هر چه شد شوقم فزون گردید باز
آتش عشق تو در من تیزتر