گفتم: "از حرفی که اون روز زدم منظوری نداشتم. خیلی سعی کردم تا ببینمت."
-مهم چیزی نبود که گفتی. این که تنهام گذاشتی. . این که خیلی راحت رفتی. .