آخرین فعالیت‌ها


  • شوهر آهو خانم
    برای شوهر آهو خانم نوشت :

    کتابی با فراز و فرودهایی غیر قابل تصور و اغرق هایی باور نکردنی از صبوری یک زن و فرومایگی یک مرد در برابر هوس که دیگر نمیتوان مردش نامید. اضافه گویی‌های نویسنده گاهی کاسه حوصله را سرریز می‌کند و در مجموع تا به آخر می‌کشاندنت تا ببینی سرنوشت این انسان‌های چند گونه را