آخرین فعالیت‌ها


  • سمفونی مردگان
    از سمفونی مردگان :

    به سکوت خو می‌گرفت و آن قدر بی حضور شده بود که همه فراموشش کرده بودند. انگار به دنیا آمده بود که تنها باشد. (...)

  • سال بلوا
    از سال بلوا :

    مگر نمی‌شود آدم سال‌های بعد را به یاد بیاورد و برای خودش گریه کند… ؟! (...)