آخرین فعالیت‌ها


  • کیمیاگر
    ستاره داد
  • کیمیاگر
    برای کیمیاگر نوشت :

    همه رخدادها در زندگی نشانه است برای رسیدن به هدفی که در زندگی داریم و در طول راه رسیدن نباید مشکلات ما را از پا بیندازند.