بریده‌هایی از رمان داستان‌های کوتاه ایتالو کالوینو 3 (چه کسی در دریا مین کاشت)

نوشته ایتالو کالوینو