آرمان آرین

آرمان آرین

آرمان آرین

آرمان آرین زاده‌ی ۱۳۶۰ است. او با آفرینش اثر سه‌گانهٔ «پارسیان و من» به دنیای ادبیات شناسانده شد. پارسیان و من نام رمانی است در سه جلد که بیان‌کننده‌ی استوره، حماسه و تاریخ ایران است. جلد نخست این کتاب با نام پارسیان و من: کاخ اژدها بیان‌کننده‌ی داستان ضحاک ماردوش (آژی‌دهاک) است. جلد دوم با نام پارسیان و من: راز کوه پرنده بیان‌کننده‌ی پهلوانی‌های رستم و شرح هفت خوان او در قالب رمانی جذاب است و کتاب سوم هم با نام پارسیان و من: رستاخیز فرا می‌رسد بیان‌کننده‌ی داستان کوروش بزرگ است. آرین برای نوشتن این سه گانه از شاهنامه فردوسی و نوشتارهای کهن ایرانی الهام گرفته‌است. او بارها در مصاحبه هایش گفته است که در تمامی آثارش از منابع تاریخی، حماسی و استوره ای ایرانی همراه با کتابهای مقدّس و آسمانی بهره می بَرَد و همزمان با داستان نویسی، به نگارش متون ادبی، دراماتیک، فلسفی، عرفانی و حِکمی نیز می پردازد.


رمان‌های آرمان آرین تعداد : ۲۴
نویسنده :‌ آرمان آرین
۱ از ۵
۲
نویسنده :‌ آرمان آرین
۳/۸ از ۵
۲ ۱
نویسنده :‌ آرمان آرین
۳/۱ از ۵
۲
نویسنده :‌ آرمان آرین
ناشر : موج
۴/۱ از ۵
۸ ۳
نویسنده :‌ آرمان آرین
ناشر : موج
۳/۷ از ۵
۴ ۳
نویسنده :‌ آرمان آرین
ناشر : موج
۳/۳ از ۵
۷ ۲
نویسنده :‌ آرمان آرین
۲/۷ از ۵
۳
نویسنده :‌ آرمان آرین
ناشر : افق
۳/۵ از ۵
۲ ۲
نویسنده :‌ آرمان آرین
ناشر : موج
۰ از ۵
نویسنده :‌ آرمان آرین
ناشر : موج
۴ از ۵
۷ ۱
نویسنده :‌ آرمان آرین
ناشر : موج
۳/۹ از ۵
۵ ۲
نویسنده :‌ آرمان آرین
ناشر : موج
۳/۸ از ۵
۷ ۳
نویسنده :‌ آرمان آرین
ناشر : موج
۳/۶ از ۵
۶ ۲
نویسنده :‌ آرمان آرین
ناشر : موج
۳ از ۵
نویسنده :‌ آرمان آرین
ناشر : قطره
۴/۱ از ۵
۳
نویسنده :‌ آرمان آرین
ناشر : افق
۲/۴ از ۵
۵ ۴
نویسنده :‌ آرمان آرین
ناشر : موج
۲/۴ از ۵
۵
نویسنده :‌ آرمان آرین
۳/۶ از ۵
۳ ۱
نویسنده :‌ آرمان آرین
۳/۳ از ۵
۱
نویسنده :‌ آرمان آرین
ناشر : موج
۰ از ۵
نویسنده :‌ آرمان آرین
ناشر : موج
۳/۶ از ۵
۳ ۱
نویسنده :‌ آرمان آرین
ناشر : موج
۳/۳ از ۵
۲ ۲
نویسنده :‌ آرمان آرین
ناشر : افق
۳/۵ از ۵
۲ ۲
نویسنده :‌ آرمان آرین
۴/۷ از ۵
۴ ۲