علی عبداللهی

علی عبداللهی

رمان‌های ترجمه شده توسط علی عبداللهی تعداد : ۲۱
نویسنده :‌ برتولت برشت
ناشر : مشکی
۴/۳ از ۵
۴ ۳
نویسنده :‌ کورت توخولسکی
ناشر : افراز
۰ از ۵
ناشر : کاروان
۳ از ۵
نویسنده :‌ فرانتس کافکا
ناشر : مرکز
۴/۶ از ۵
۵ ۲
۴/۲ از ۵
۱ ۱
نویسنده :‌ ولف وندراچک
ناشر : مرکز
۲/۹ از ۵
نویسنده :‌ هاینریش بل
ناشر : جامی
۳/۵ از ۵
۲
نویسنده :‌ فرانتس هولر
ناشر : آموت
۴/۴ از ۵
نویسنده :‌ کلر گوتفرد
ناشر : مرکز
۳/۷ از ۵
نویسنده :‌ دیوید البحاری
ناشر : آموت
۳/۸ از ۵
۱
نویسنده :‌ الیاس کانتی
ناشر : مرکز
۳/۹ از ۵
۱
نویسنده :‌ هاینریش بل
ناشر : مشکی
۳/۷ از ۵
ناشر : افراز
۰ از ۵
نویسنده :‌ هاینریش بل
ناشر : جامی
۴/۲ از ۵
نویسنده :‌ روبرت موزیل
ناشر : مرکز
۰ از ۵
۰ از ۵
ناشر : دوستان
۰ از ۵
نویسنده :‌ دوریس دوری
۳/۱ از ۵
نویسنده :‌ آرتور شوپنهاور
ناشر : مرکز
۰ از ۵
نویسنده :‌ فرانتس هولر
ناشر : هوپا
۳/۸ از ۵
نویسنده :‌ آرتور شوپنهاور
ناشر : مرکز
۳/۷ از ۵