لیلی گلستان

لیلی گلستان

رمان‌های ترجمه شده توسط لیلی گلستان تعداد : ۱۲
نویسنده :‌ موریس دروئون
ناشر : ماهی
۴ از ۵
۱
نویسنده :‌ ایتالو کالوینو
ناشر : آگاه
۴/۳ از ۵
۲۰ ۱۱
نویسنده :‌ اوریانا فالاچی
۴/۳ از ۵
۹ ۳
نویسنده :‌ رومن گاری
۴/۲ از ۵
۵۹ ۳۱
ناشر : ماهی
۴ از ۵
۴ ۲
نویسنده :‌ کریستوفر فرانک
۴/۵ از ۵
۴۵ ۲۱
نویسنده :‌ رومن گاری
ناشر : روایت
۳/۲ از ۵
۲
ناشر : ثالث
۲/۶ از ۵
۱
نویسنده :‌ کوان هان چینگ
ناشر : نیلا
۲/۳ از ۵
۲
۳/۵ از ۵
۱
نویسنده :‌ ایتالو کالوینو
ناشر : مرکز
۰ از ۵
نویسنده :‌ دینو بوتزاتی
ناشر : نیلا
۳/۸ از ۵