به خودم می‌گویم: شاید نباید بروم.
خودم بهم می‌گوید: باید ذهنم را تعطیل کنم، باید در ذهنم را تخته کنم، باید ذهنم را بفرستم دنبال نخود سیاه، باید که شک نکنم، که فقط گاز بدهم و بروم…