آدم می‌تونه دوستانش را انتخاب کنه اما انتخاب قوم و خویش دست خود آدم نیست. قوم خویش آدم چه بخواد چه نخواد ، در هر حال قوم و خویش باقی می‌مونه. اگه آدم انکار کنه ، فقط خودش را دست انداخته.