پرسید "ضمیرت چیه ؟"
جواب دادم "من ضمیر ندارم." کاش می‌دانستم منظورش چه بود.
"دندانه ت چیه ؟"
"دندانه م ؟"
"پس اسمت ؟"
"اون رو هم ندارم."
"یه زمانی یه آدم قد بلندی رو می‌شناختم که اون هم اسمی نداشت. مطمئنم که تو پسرش هستی و وارث هیچی و پوچیش. پدرت این روزا چی کار می‌کنه ؟ کجاست ؟"