… چون باید خداحافظی کرد، و وقتی زمانش فرابرسد، خداحافظی نکردن عین دیوانگی است.