و چنین است که از شرّی، شرّ دگر بزاید.
و لیک من، قصوری که در خفا کرده ام را بدانم
و آنان نیز بدانند؛ لکن لگام آنان بدست منست:
آنانی که روح خویش از برای سکه ای زر به مهلکه بیندازند را
در راه حفظ جان خویش به خدمت گیرم
که زر، خود، جان آنان را به خطر بیندازد؛
همرهان سست پیمان را آن به که بمیرند
تا آنکه به حیاتشان، اقبال ما بخطر افکنند.
نگذارم بزیند: که مرا به ایمانشان تردید است:
مرا به خویش ایمان است، و خود، دوست و همراه خویشم؛
بگذار آنان بمیرند که بردگان محکوم به مرگند.
۲ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
email9010
‫۶ سال و ۷ ماه قبل، یک شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۱۳:۲۲
farhang
‫۶ سال و ۷ ماه قبل، دو شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۴، ساعت ۱۱:۵۷