و من به‌شخصه همیشه بردگی را به مرگ ترجیح داده‌ام، منظورم وقتی است که به مرگ محکوم شوم. چون مرگ وضعیتی است که هرگز نتوانسته‌ام به نحوی رضایتبخش درکش کنم و به همین دلیل نمی‌شود در دفتر معمول درد و رنج‌ها ثبتش کرد.