زن حقیقت عشق را با حس نیرومند زنی؛ زود تشخیص می‌دهد.
اگر دبه در می‌آورد از آن است که عشق هم برایش کافی نیست، او بیش از عشق می‌طلبد؛
جان تو را…