با این همه بخت (خرده سیاره ب 612) بلند بود ، و شهرت به ان روی اورد: سلطان مستبدی در ترکیه افراد ملت را به زور مجازات اعدام مجبور به پوشیدن لباس فرنگی کرد ،پس منجم ترک لباس بسیار برازنده ای پوشید و در سالر1920 کشف خود را دوباره اعلام کرد ، واین بار همه نظر او را پذیرفتند…
#شازده_کوچولو | انتوان اگزوپری | فصل چهارم