تو سیاره شهریار کوچولو گیاه تخمه‌های وحشتناکی به هم می‌رسید. یعنی تخم درخت بائوباب که خاک سیاره حسابی ازشان لطمه خورده بود. بائوباب هم اگر دیر به اش برسند دیگر هیج جور نمی‌شود حریفش شد، تمام سیاره را می‌گیرد و با ریشه هایش سوراخ سوراخش می‌کند و اگر سیاره خیلی کوچولو باشد و بائوبابها خیلی زیاد باشند پاک از هم متلاشیش می‌کنند.
#شازده_کوچولو | انتوان اگزوپری | فصل۵