می روم آیفون را جواب می‌دهم. از آن طرف آیفون می‌گوید: "تا آخر دنیا عاشقتم، بگو خانوم کوچولوی دیوونه من بیاد پایین، مامانش گفت اینجاست." جواب نمی‌دهم. می‌آیم طرف تو. رنگم عین گچ دیوار سفید شده