مردم همیشه درباره تعلیم و تربیت دختران جوان برای وقتی که مادر شدند، صحبت می‌کنند. چرا پسرها برای مسئولیت پدری تربیت و آماده نشوند؟