واقعا که مسخره نیست که گاهی اوقات بهترین مردها بدترین زنها را انتخاب می‌کنند و بهترین زنان بدترین مردها را؟ فکر می‌کنم که خوبی خودشان چشمشان را کور می‌کند و بدگمانی را در وجودشان می‌کشد.