حقیقت امروز که روح ما را از طرفی برمی‌انگیزد، از طرف دیگر ما را در خلا بی انتهایی رها می‌سازد، حقیقت امروز، رویای بیهوده فردا است و زندگی فردا به پایان نمی‌رسد.