آدم اگر کمی تردید داشته باشد، طرف مشورتش می‌تواند در هر لحظه نامناسبی او را به جایی بکشاند که بعدا باعث پشیمانی بشود.