… در آن هنگام از کجا می‌دانستم بزرگترین اشتباهی را مرتکب شده ام که زن‌ها از روز ازل مرتکب می‌شوند؟ نگو این گمان که می‌توانی مردی را که عاشقش هستی به واسطه عشق عوض کنی جهالتی قدیمْ و خاص ما زنان بوده.