جاه طلبی‌های پرولع انسانی هیچ وقت با برآورده شدن آرزوهایش ارضا نخواهند شد، چون همیشه این فکر وجود دارد که همه چیز می‌توانست بهتر از این باشد و همه ی اینها ممکن است باز هم اتفاق بیفتد.