جاده ای که انسان برای خروج از غم و اندوه در ان سفر می‌کند،هرگز مستقیم نیست،روزهای خوب و. روزهای بد وجود دارند