به من نگاه کرد و لبخند زد،لبخندی که در ان سئوال بود ،چیزی در من تحلیل رفت،محو شد و دیگر باقی نماند